ഇനി കാര്‍ഷിക വായ്പകള്‍ പലിശയില്ലാതെ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, May 23, 2012

ഇനി കാര്‍ഷിക വായ്പകള്‍ പലിശയില്ലാതെ


തിരുവനന്തപുരം: ഇനി മുതല്‍ കാര്‍ഷികവായ്പകള്‍ പലിശയില്ലാതെ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ലഭിക്കും. നബാര്‍ഡിന്റെ ഫണ്ട്‌ ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് നല്‍കുന്ന കാര്‍ഷികവായ്പകള്‍ പൂര്‍ണമായും പലിശ രഹിതമാക്കുന്നതിനു സംസ്ഥാന ധനമന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചതായി ധനമന്ത്രി കെ എം മാണി അറിയിച്ചു. 

ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് ജൂണിനു മുന്‍പ് പുറത്തിറങ്ങും. 2011 ലെ ബജറ്റില്‍ കാര്‍ഷിക വായ്പ കൃത്യമായി തിരിച്ചടക്കുന്നവര്‍ക്ക് അഞ്ചു ശതമാനം പലിശ ഇളവു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇത് കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ച് 14 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനോടൊപ്പം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഹ്രസ്സ്വകാല വായ്പകള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന മൂന്ന് ശതമാനം പലിശ സബ്സിഡി കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തി നബാര്‍ഡ് ഫണ്ടില്‍ നിന്നും കാര്‍ഷികവായ്പകള്‍ പൂര്‍ണമായും പലിശ രഹിതമാക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നത്. 

പലിശരഹിത കാര്‍ഷിക വായ്പകള്‍ നടപ്പാക്കുന്നതോടെ 32 കോടി രൂപ സര്‍ക്കാരിനു അധിക ബാധ്യത വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. 12 ശതമാനമായിരുന്നു കാര്ഷികവായ്പയുടെ പലിശ നിരക്ക്. പിന്നീട് വായ്പയുടെ പലിശനിരക്ക് ഏഴായി കുറച്ചു. ഇതില്‍ നിന്ന് മൂന്നു ശതമാനം കേന്ദ്ര സബ്സിഡി ലഭിച്ചതോടെ പലിശ നിരക്ക് നാല് ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് നാല് ശതമാനം വേണ്ടെന്നു ധനമന്ത്രാലയം തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പലിശരഹിത വായ്പ ലഭ്യമാകുന്നത്. പലിശ ഇനി മുതല്‍ സഹകരണ ബാങ്കുകളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ അടക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക. 

 നബാര്‍ഡ് വഴി ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ വായ്പകള്‍ക്കും ഇനി മുതല്‍ പലിശ രഹിത വായ്പ ലഭിക്കും. നിലവില്‍ വായ്പയെടുതിരിക്കുന്നവര്‍ക്കും ഇതിന്റെ ഗുണഫലങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. ഒരു വര്ഷം 1600 കോടി രൂപയുടെ ഹ്രസ്വകാല കാര്‍ഷിക വായ്പയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്നത്. ഇതില്‍ 800 കോടി കൃത്യമായി തിരിച്ചടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കു. 

 News Source, credit and thanks : Deepika

About the News

Posted on Wednesday, May 23, 2012. Labelled under , , , , . Feel free to leave a response

1 comments for "ഇനി കാര്‍ഷിക വായ്പകള്‍ പലിശയില്ലാതെ"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive