മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദ്വാദശി ഊട്ട് ഇന്ന് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Thursday, May 03, 2012

മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദ്വാദശി ഊട്ട് ഇന്ന്

ചേര്‍പ്പ്:പെരുമ്പിള്ളിശ്ശേരി മിത്രാനന്ദപുരം വാമനമൂര്‍ത്തി ക്ഷേത്രത്തില്‍ വ്യാഴാഴ്ച ദ്വാദശിവിളക്ക് നടക്കും. രാവിലെ മുതല്‍
പൂജകള്‍, മഹാഗണപതിഹോമം, അഖണ്ഡനാമജപം, ലക്ഷ്മീനാരായണപൂജ, 11.30 ന് പ്രസാദഊട്ട് എന്നിവ നടക്കും.


Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online.

About the News

Posted on Thursday, May 03, 2012. Labelled under , , , . Feel free to leave a response

0 comments for "മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദ്വാദശി ഊട്ട് ഇന്ന്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive