ഫോട്ടോഗ്രഫിയില്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ള വായനക്കാരില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, May 15, 2012

ഫോട്ടോഗ്രഫിയില്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ള വായനക്കാരില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

ഫോട്ടോഗ്രഫിയില്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ള വായനക്കാരില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ഊരകത്തോ സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലോ ഉള്ളവരോ, അവിടെ നിന്ന് വിദേശത്ത് പോയി താമസ്സിക്കുന്നവര്‍ക്കോ മുന്ഗണന.  ബന്ധപ്പെടുക gopurevents@gopur.in

About the News

Posted on Tuesday, May 15, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഫോട്ടോഗ്രഫിയില്‍ താല്‍പ്പര്യമുള്ള വായനക്കാരില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു."

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive