മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠാദിനം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, May 23, 2012

മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠാദിനം


മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠാദിനം പെരുമ്പിള്ളിശ്ശേരി:മിത്രാനന്ദപുരം ശ്രീവാമനമൂര്‍ത്തിക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാദിനം ബുധനാഴ്ച ആഘോഷിക്കും. വിശേഷാല്‍ പൂജകള്‍, രാവിലെ മുതല്‍ നാമജപം, 11.30ന് പ്രസാദഊട്ട് എന്നിവ നടക്കും.

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online.

About the News

Posted on Wednesday, May 23, 2012. Labelled under , , , . Feel free to leave a response

0 comments for "മിത്രാനന്ദപുരം ക്ഷേത്രത്തില്‍ പ്രതിഷ്ഠാദിനം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive