വായനക്കാരുടെ പാചക വൈദഗ്ത്യം പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ അവസ്സരം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, May 14, 2012

വായനക്കാരുടെ പാചക വൈദഗ്ത്യം പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ അവസ്സരം

www.gopur.in വായനക്കാരുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് വനിതകളുടെ പാചക വൈദഗ്ത്യം പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ അവസ്സരം ഒരുക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവം എങ്ങനെ പാചകം ചെയ്യാം എന്ന് ലളിതമായ ഭാഷയില്‍ എഴുതി ആ വിഭവത്തിന്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫോട്ടോ അടക്കം ഞങ്ങള്‍ക്ക് അയച്ചു തരുക. നമ്മുടെ അമ്മ അമ്മൂമാര്‍ നമ്മള്‍ക്ക് ഏറ്റവും സ്വാദോടെ പാചകം ചെയ്തു തന്നിരുന്ന വിഭവങ്ങള്‍ ഇനി മറ്റുള്ളവരും ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കി രുചിക്കട്ടെ. മടിച്ചു നില്‍ക്കേണ്ട, പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് പ്രത്യേകം പ്രോത്സാഹനം തീര്‍ച്ചയായും ഉണ്ടായിരിക്കും. 
അയക്കേണ്ട വിലാസം gopurevents@gopur.in 

About the News

Posted on Monday, May 14, 2012. Labelled under , , . Feel free to leave a response

0 comments for "വായനക്കാരുടെ പാചക വൈദഗ്ത്യം പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ അവസ്സരം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive