അമ്മത്തിരുവടിക്ഷേത്രത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം ചിന്മയാമിഷന്‍ ആചാര്യ ബ്രഹ്മചാരിണി നമിത ചൈതന്യയുടെ ഭഗവദ്ഗീതാ ജ്ഞാനയജ്ഞം (കര്‍മയോഗം) : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, May 15, 2012

അമ്മത്തിരുവടിക്ഷേത്രത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം ചിന്മയാമിഷന്‍ ആചാര്യ ബ്രഹ്മചാരിണി നമിത ചൈതന്യയുടെ ഭഗവദ്ഗീതാ ജ്ഞാനയജ്ഞം (കര്‍മയോഗം)

ഊരകം: അമ്മത്തിരുവടിക്ഷേത്രത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം ചിന്മയാമിഷന്‍ ആചാര്യ ബ്രഹ്മചാരിണി നമിത ചൈതന്യയുടെ ഭഗവദ്ഗീതാ ജ്ഞാനയജ്ഞം (കര്‍മയോഗം) മെയ് 18 മുതല്‍ 24 വരെ നടക്കും. വൈകുന്നേരം 6 മുതല്‍ 7.30 വരെയാണ് യജ്ഞം. പ്രഭാത ക്ലാസ് 19 മുതല്‍ 24 വരെ രാവിലെ 7 മുതല്‍ 8 വരെ. വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 9995122013, 9744619087 എന്നീ നമ്പറുകളില്‍ ബന്ധപ്പെടുക.
 News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online.  Photo Courtesy : Rajeev Raj 

About the News

Posted on Tuesday, May 15, 2012. Labelled under , , , . Feel free to leave a response

0 comments for "അമ്മത്തിരുവടിക്ഷേത്രത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം ചിന്മയാമിഷന്‍ ആചാര്യ ബ്രഹ്മചാരിണി നമിത ചൈതന്യയുടെ ഭഗവദ്ഗീതാ ജ്ഞാനയജ്ഞം (കര്‍മയോഗം)"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive