ഉടന്‍ വരുന്നൂ.. ഗോപുര്‍ വെബ്‌ സയിറ്റിലൂടെ - ഊരകത്ത് നിന്ന് ഒരു കഥാകാരന്റെ ചെറുകഥ സമാഹാരം. : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Sunday, May 13, 2012

ഉടന്‍ വരുന്നൂ.. ഗോപുര്‍ വെബ്‌ സയിറ്റിലൂടെ - ഊരകത്ത് നിന്ന് ഒരു കഥാകാരന്റെ ചെറുകഥ സമാഹാരം.

ഉടന്‍ വരുന്നൂ.. ഗോപുര്‍ വെബ്‌ സയിറ്റിലൂടെ - ഊരകത്ത് നിന്ന് ഒരു കഥാകാരന്റെ ചെറുകഥ സമാഹാരം. 
സന്ദര്‍ശിക്കൂ, വായിക്കൂ, രുചിയറിഞ്ഞു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൂ - സര്‍ഗശേഷികള്‍ ഇനിയും പുറത്തു വരട്ടെ... 
Link www.gopur.in to your gmail, face book, share it with your friends and family...for interesting reading...

About the News

Posted on Sunday, May 13, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഉടന്‍ വരുന്നൂ.. ഗോപുര്‍ വെബ്‌ സയിറ്റിലൂടെ - ഊരകത്ത് നിന്ന് ഒരു കഥാകാരന്റെ ചെറുകഥ സമാഹാരം."

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive