സൗജന്യ ഓണ്‍ലൈന്‍ മൃദംഗ ക്ലാസ്സ്‌ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Wednesday, May 16, 2012

സൗജന്യ ഓണ്‍ലൈന്‍ മൃദംഗ ക്ലാസ്സ്‌

ഇരിങ്ങാലക്കുട കൊരമ്പ്‌ മൃദംഗകളരിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ സൗജന്യ ഓണ്‍ലൈന്‍ മൃദംഗ ക്ലാസ്സുകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. യശഃശരീരനായ മൃദംഗമേളാചാര്യന്‍ കൊരമ്പ്‌ സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെ സ്‌മരണാര്‍ത്ഥമാണ്‌ സൗജന്യ ഓണ്‍ലൈന്‍ മൃദംഗ ക്ലാസ്സുകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്‌. പ്രസ്‌തുത ക്ലാസ്സില്‍ ചേരാന്‍ താത്‌പര്യമുള്ളവര്‍ കളരിയുടെ സൈറ്റായ 'www.korambu.com' സന്ദര്‍ശിച്ച്‌ മെയില്‍ ചെയ്യേണ്ടതാണ്‌.

About the News

Posted on Wednesday, May 16, 2012. Labelled under , , . Feel free to leave a response

0 comments for "സൗജന്യ ഓണ്‍ലൈന്‍ മൃദംഗ ക്ലാസ്സ്‌"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive