ഗോപുര്‍ വെബ്‌ സയിറ്റില്‍ ക്രിയാത്മക സര്‍ഗ സൃഷ്ടികള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ ക്ഷണം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Tuesday, May 01, 2012

ഗോപുര്‍ വെബ്‌ സയിറ്റില്‍ ക്രിയാത്മക സര്‍ഗ സൃഷ്ടികള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ ക്ഷണം

മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ ഭാഷകള്‍ അക്ഷര ശുദ്ധിയോടെ പറയാനും, എഴുത്ത്, വര, എന്നിങ്ങനെയുള്ള മറ്റു ക്രിയാത്മക സര്‍ഗ ശേഷികള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാന്‍ വേണ്ടിയും ഗോപുര്‍ അതിന്റെ വാതിലുകള്‍ തുറക്കുന്നു. 

ഊരകം ഗ്രാമത്തിനോടും അതിനു ചേര്‍ന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ക്കും  അവരുടെ കുട്ടികള്‍ക്കും, അവര്‍ പഠിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകങ്ങളില്‍, വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള കവിതകളും, കഥകളും അതിന്റെ തനതു ഭാവത്തോടും ഭംഗിയോടും  കൂടി അവതരിപ്പിച്ചു മാതാപിതാക്കള്‍ അവയുടെ വീഡിയോ എടുത്തു gopurevents@gopur.in എന്ന ഈമെയിലില്‍ അയച്ചു തരുക.

ഞങ്ങള്‍ അവ വാര്‍ത്താ പ്രാധാന്യത്തോടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ്,
മലയാളം എന്നീ ഭാഷകളിലോ, മറ്റു ഭാഷകളിലോ ഉള്ള കവിതകളോ കഥകളോ പാരായണം ചെയ്യാം.

കൂടാതെ കുട്ടികള്‍ വരയ്ക്കുന്ന പെയിന്റിംഗ്, കാര്‍ട്ടൂണ്‍, എന്നിവയും അയച്ചു തരാം.

വായനക്കാര്‍ ഈ അവസ്സരം വിനിയോഗിച്ചു തങ്ങളുടെ കഴിവുകള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചു തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാന്‍ ഗോപുര്‍ താല്പര്യപ്പെടുന്നു.

പ്രായ വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും ഈ അവസ്സരം വിനിയോഗിച്ചു അവരുടെ ക്രിയാത്മക കഴിവുകള്‍ ഗോപുര്‍ ഗോപുര്‍ വെബ്‌ സയിറ്റിലൂടെ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാം. 

താല്പര്യം ഉള്ളവര്‍ gopurevents@gopur.in എന്ന ഇമെയില്‍ വിലാസ്സത്തില്‍
ബന്ധപ്പെടുക

About the News

Posted on Tuesday, May 01, 2012. Labelled under , , , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഗോപുര്‍ വെബ്‌ സയിറ്റില്‍ ക്രിയാത്മക സര്‍ഗ സൃഷ്ടികള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ ക്ഷണം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive