ചേര്‍പ്പ് പഞ്ചായത്തില്‍ കാര്‍ഡ് വിതരണം മെയ് 6ന് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Thursday, May 03, 2012

ചേര്‍പ്പ് പഞ്ചായത്തില്‍ കാര്‍ഡ് വിതരണം മെയ് 6ന്

ചേര്‍പ്പ്:പഞ്ചായത്തില്‍ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സിനായി അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തില്‍ പേര് നല്‍കിയ ബി.പി.എല്‍. കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കലും കാര്‍ഡ് വിതരണവും മെയ് 6ന് നടക്കും. പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും തുടര്‍ന്ന്
പടിഞ്ഞാട്ടുമുറി ജെ.ബി. സ്‌കൂളിലുമാണ് വിതരണം.


Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online.

About the News

Posted on Thursday, May 03, 2012. Labelled under , , , . Feel free to leave a response

0 comments for "ചേര്‍പ്പ് പഞ്ചായത്തില്‍ കാര്‍ഡ് വിതരണം മെയ് 6ന്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive