ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ കളഭാഭിഷേകം 26ന് : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Friday, May 25, 2012

ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ കളഭാഭിഷേകം 26ന്

ആറാട്ടുപുഴ: ശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തില്‍ കളഭാഭിഷേം മെയ് 26ന് നടക്കും. സപരിവാരപൂജയായാണ് കളഭപൂജ നടത്തുന്നത്. ഉരുളിയില്‍ തയ്യാറാക്കുന്ന കളഭം ജലദ്രോണിപൂജയ്ക്കുശേഷം താളമേളങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ ശംഖിലെടുത്ത് കലശക്കുടത്തില്‍ നിറയ്ക്കും. പൂജാവിധികളാല്‍ ചൈതന്യപൂര്‍ണമാക്കിയ കളഭം പാണികൊട്ടി ശ്രീലകത്തേയ്ക്ക് എഴുന്നള്ളിച്ച് ശാസ്താപ്രതിഷ്ഠയില്‍ അഭിഷേകം ചെയ്യും. തുടര്‍ന്ന് ശാസ്താവിന് മധുരപ്പായസം നിവേദിക്കും. ഈസമയം ദര്‍ശനത്തിന് ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നവകം, പഞ്ചഗവ്യം എന്നീ അഭിഷേകങ്ങളും ശാസ്താവിന് നടക്കും. ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കെ.പി. ഉണ്ണിഭട്ടതിരിപ്പാട് മുഖ്യകാര്‍മികത്വം വഹിക്കും.

News Source, credit and thanks : Mathrubhumi Online.

About the News

Posted on Friday, May 25, 2012. Labelled under , , . Feel free to leave a response

0 comments for "ആറാട്ടുപുഴ ക്ഷേത്രത്തില്‍ കളഭാഭിഷേകം 26ന്"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive