ഊരകം ക്ഷേത്രത്തില്‍ നവാഹയജ്ഞം തുടങ്ങി : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, April 28, 2012

ഊരകം ക്ഷേത്രത്തില്‍ നവാഹയജ്ഞം തുടങ്ങി


ഊരകം ക്ഷേത്രത്തില്‍ നവാഹയജ്ഞം തുടങ്ങി

ചേര്‍പ്പ്:ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തില്‍ ശ്രീമദ് ദേവീഭാഗവത നവാഹയജ്ഞം തുടങ്ങി. മേല്‍ശാന്തി എം.കെ. നാരായണന്‍ എമ്പ്രാന്തിരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. യജ്ഞാചാര്യ മാ ജ്യോതിര്‍മയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യജ്ഞം. ആചാര്യവരണം, ദേവീഭാഗവതമാഹാത്മ്യ പ്രഭാഷണം എന്നിവയുണ്ടായി. മെയ് 6 വരെ യജ്ഞം തുടരും. ദിവസവും അന്നദാനവും ഉണ്ട്.

Source: Mathrubhumi, Posted on: 28 Apr 2012

About the News

Posted on Saturday, April 28, 2012. Labelled under , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഊരകം ക്ഷേത്രത്തില്‍ നവാഹയജ്ഞം തുടങ്ങി"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive