വല്ലച്ചിറ യുവരശ്മി സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, April 16, 2012

വല്ലച്ചിറ യുവരശ്മി സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം

വല്ലച്ചിറ യുവരശ്മി സാഹിത്യ പുരസ്കാരം
ചേര്പ്പ്: വല്ലച്ചിറ യുവരശ്മി ലൈബ്രറി വിവിധ സാഹിത്യ ശാഖകളിലെ മികച്ച കൃതികള്ക്ക് നല്കുന്ന പുരസ്കാരങ്ങള് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മികച്ച നോവലിനുള്ള കാക്കനാടന് സ്മാരക പുരസ്കാരം . സന്തോഷ്കുമാറിന്റെ 'അന്ധകാരനഴി'ക്ക് ലഭിച്ചു. കവിതയ്ക്കുള്ള മുല്ലനേഴി സ്മാരക പുരസ്കാരം സെബാസ്റ്റ്യന്റെ കവിതകള് നേടി. സ്പെഷല് ജൂറിയായി പി. കൃഷ്ണകുമാര് സ്മാരക പുരസ്കാരം സലീം ചേനത്തിന്റെ 'ഒരു പൂജ്യം' കവിതാ സമാഹാരം കരസ്ഥമാക്കി.
പി.കെ. ഭരതന്റെ കഥകള് മികച്ച കഥയ്ക്കുള്ള സി.വി. ശ്രീരാമന് പുരസ്കാരം നേടി. നിരുപണത്തിനുള്ള പ്രൊഫ. ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സ്മാരക പുരസ്കാരം വി.യു. സുരേന്ദ്രന്റെ 'ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും' കരസ്ഥമാക്കി. നാടകത്തിനായി നല്കുന്ന ഡോ. വയലാ വാസുദേവന് പിള്ള സ്മാരക പുരസ്കാരം കൊടുമണ് ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ 'അരങ്ങും അണിയറ'യ്ക്കുമാണ്. ബാലസാഹിത്യത്തിനുള്ള എം.എന്. നായര് സ്മാരക പുരസ്കാരത്തിന് സുനില് പി. മതിലകത്തിന്റെ 'ആകാശ മിഠായി' തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഡോ. സോമന് കടലൂരിന്റെ 'ഫോക്ലോര് - വര്ത്തമാനവും അന്വേഷണവും' നാടന് കലാപഠനത്തിനുള്ള പി. ശ്രീധരന് സ്മാരക പുരസ്കാരം നേടി. ഇയ്യങ്കോട് ശ്രീധരന്റെ 'ചെറുകാട് - എഴുത്തും കരുത്തും' ജീവചരിത്രത്തിനുള്ള എന്.വി. കൃഷ്ണവാരിയര് സ്മാരക പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കി.
സ്പെഷല് ജൂറി പവനന് സ്മാരക പുരസ്കാരം ചാക്കോ ഡി. അന്തിക്കാടിന്റെ 'പി.ജെ. ആന്റണി - ജീവിതം ഒരാഹ്വാനം' അര്ഹമായി.
5001 രൂപയും ശില്പവും അടങ്ങുന്നതാണ് അവാര്ഡ്. ഏപ്രില് 23ന് ലൈബ്രറി അങ്കണത്തില് നടക്കുന്ന ചടങ്ങില് പുരസ്കാരങ്ങള് വിതരണം ചെയ്യും.
Source/credit: Mathrubhumi Online. Posted Date 16 April 2012

About the News

Posted on Monday, April 16, 2012. Labelled under , , , . Feel free to leave a response

0 comments for "വല്ലച്ചിറ യുവരശ്മി സാഹിത്യ പുരസ്‌കാരം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive