തിരുവുള്ളക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ വിഷുപ്പൂരം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, April 16, 2012

തിരുവുള്ളക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ വിഷുപ്പൂരം

തിരുവുള്ളക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തില് വിഷുപ്പൂരം
ചേര്പ്പ്:തിരുവുള്ളക്കാവ് ശ്രീധര്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഷുപ്പൂരം ഭക്തിനിര്ഭരമായി. ക്ഷേത്രം പടിഞ്ഞാറെ നടയിലായിരുന്നു പൂരം. മേളകലാകാരന്മാര്ക്ക് ദേവസ്വം സെക്രട്ടറി .. കുമാരന് പുടവയും വിഷുക്കൈനീട്ടവും നല്കി. തുടര്ന്ന് വെടിക്കെട്ട് നടന്നു.
Source/credit: Mathrubhumi Online. Posted Date 16 April 2012

About the News

Posted on Monday, April 16, 2012. Labelled under , , . Feel free to leave a response

0 comments for "തിരുവുള്ളക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ വിഷുപ്പൂരം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive