ഉടന്‍ വരുന്നു !!! ബാലേട്ടന്‍ കഥകള്‍ : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, April 30, 2012

ഉടന്‍ വരുന്നു !!! ബാലേട്ടന്‍ കഥകള്‍

ഉടന്‍ വരുന്നു - ബാലേട്ടന്‍ കഥകള്‍


ഊരകത്തെ പ്രമുഖ പ്രവാസിയും നര്‍മരസ്സപരമായി കാര്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ പ്രശസ്തനുമായ ശ്രീമാന്‍ കുണ്ടുവാര ബാലഗോപാല മേനോന്‍ തന്റെ ഊരകം കഥകള്‍ പങ്കു വക്കുന്നു. ഏതാനും ദിവസ്സങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ ആദ്യ ലക്കം നിങ്ങള്ക്ക് ഗോപുര്‍ വെബ്‌ സയിറ്റിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളും  കുടുംബാന്ഗങ്ങളും  ഒത്തു വായിച്ചു രസിച്ചു പങ്കു വക്കാം. ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഊരകം ഓര്‍മ്മകള്‍...

About the News

Posted on Monday, April 30, 2012. Labelled under , , , . Feel free to leave a response

1 comments for "ഉടന്‍ വരുന്നു !!! ബാലേട്ടന്‍ കഥകള്‍"

  1. ബാലേട്ടന്‍ കഥകള്‍ ‍നമുക്ക് പരിചിതമാണ് എങ്കിലും എഴുത്തു രൂപത്തില്‍ വരുന്നു എന്നത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. എല്ലാ വിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു.

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive