ഊരകം ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകളും ചിത്രങ്ങളും ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Saturday, April 28, 2012

ഊരകം ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകളും ചിത്രങ്ങളും ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു


ഊരകം ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകളും ചിത്രങ്ങളും ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. 

ഗോപുര്‍ വെബ്‌സൈറ്റിലേയ്ക്ക്‌ വേണ്ടി ഊരകം ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. പഴയ കാല ഊരകം ചിത്രങ്ങളും, വാര്‍ത്തകളും ചരിത്രപരമായ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ അറിവുള്ളവരും ദയവായി gopurevents@gopur.in എന്ന ഈമെയിലില്‍ അവ അയച്ചു തരിക.

About the News

Posted on Saturday, April 28, 2012. Labelled under , , , . Feel free to leave a response

0 comments for "ഊരകം ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകളും ചിത്രങ്ങളും ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive