വാരണാംകുളം ക്ഷേത്രത്തില്‍ വിഷുപ്പൂരം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, April 16, 2012

വാരണാംകുളം ക്ഷേത്രത്തില്‍ വിഷുപ്പൂരം

വാരണാംകുളം ക്ഷേത്രത്തില് വിഷുപ്പൂരം
ചേര്പ്പ്:ഊരകം വാരണാംകുളം മഹാവിഷ്ണുക്ഷേത്രത്തില് വിഷുപ്പൂരം ആഘോഷിച്ചു. പഞ്ചഗവ്യം, നവകം, ശ്രീ ഭൂതബലി എന്നിവയുണ്ടായി. ആനയുടെ അകമ്പടിയില് ഭഗവാന് എഴുന്നള്ളി. പെരുവനം പ്രകാശന് മാരാരുടെ പ്രമാണത്തില് പാണ്ടിമേളം നടന്നു. ഊരകം അമ്മത്തിരുവടി ക്ഷേത്രത്തില് പൂരം സമാപിച്ചു.
Source/credit: Mathrubhumi Online. Posted Date 16 April 2012

About the News

Posted on Monday, April 16, 2012. Labelled under , , . Feel free to leave a response

0 comments for "വാരണാംകുളം ക്ഷേത്രത്തില്‍ വിഷുപ്പൂരം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive