സംസ്‌കൃത സംഭാഷണ ശിബിരം : Global Organisation for Pravasis Urakam (GOPUR)

.
Published On: Monday, April 16, 2012

സംസ്‌കൃത സംഭാഷണ ശിബിരം

സംസ്കൃത സംഭാഷണ ശിബിരം
ഊരകം:വിശ്വസംസ്കൃത പ്രതിഷ്ഠാനത്തിന്റെയും ഊരകം പ്രസാദം സത്സംഗ സമിതിയുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തില് സംസ്കൃത സംഭാഷണ ശിബിരം സംഘടിപ്പിക്കും. 19 മുതല് 28 വരെ നടക്കുന്ന ക്ലാസില് പങ്കെടുക്കാന് താല്പ്പര്യമുള്ളവര് 9744619087 എന്ന നമ്പറില് ബന്ധപ്പെടണം.
Source/credit: Mathrubhumi Online. Posted on: 16 Apr 2012

About the News

Posted on Monday, April 16, 2012. Labelled under , , , . Feel free to leave a response

0 comments for "സംസ്‌കൃത സംഭാഷണ ശിബിരം"

Your comments are precious ! Please encourage us with a few words of guidance and motivation by commenting here.

If you have any query regarding how to post a comment; please read this article :How to post a comment in this site  

    Blog Archive